(1)
Amrit Godbole; Abhinav; Sweta K M; Arpit Srivas; Vandana Singh; Pratyush Sharma; Singh O P; Tripathi J S. Role of Sneha Kalpana (Oil Based Formulation) in the Management of Vataja Prameha (Vata Predominance Prameha) w.s.r. To Khadira-Kramuka Kashaya Siddha Taila. ijrps 2021, 12, 1572-1578.