(1)
Shanti R Nair; Suwarna Meshram; Prasanth R Krishnan. A Critical Review on Vrischika Visha W.S.R. To Keraliya Visha Chikitsa. ijrps 2021, 12, 1162-1167.