[1]
Kishanta Kumar Pradhan, Uma Shankar Mishra, Aurobindo Sahoo, Kanhu Charana Sahu, Debananda Mishra, and Ranjit Dash, “Method development and validation of telmisartan in bulk and pharmaceuti-cal dosage forms by UV spectrophotometric method”, ijrps, vol. 2, no. 4, pp. 526-530, Oct. 2011.