[1]
Manishika Sharma, Chhavi Singla, Jaswinder K.Bajwa, and Kumud Uniyal, “Cancer stem cells or aberrant stem cells: The targetable target of cancer”, ijrps, vol. 2, no. 2, pp. 137-146, Apr. 2011.