[1]
Smila KH, Priyanka JD, Srinithya B, Sripriya N, and Udaya Prakash NK, “Studies on phytochemistry and bioefficacy of cultivars of Piper betle Linn. ”, ijrps, vol. 5, no. 2, pp. 94-98, Apr. 2014.