Gulnara G. Galyautdinova, Vladislav I. Egorov, Alexander M. Saifutdinov, Elvira R. Rakhmetova, Andrey V. Malanev, Damir V. Aleyev, Sergey Yu. Smolentsev and Eduard I. Semenov (2020) “Detection of tetracycline antibiotics in honey using high-performance liquid chromatography”, International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(1), pp. 311-314. doi: 10.26452/ijrps.v11i1.1822.