Gulnara G. Galyautdinova, Vladislav I. Egorov, Alexander M. Saifutdinov, Elvira R. Rakhmetova, Andrey V. Malanev, Damir V. Aleyev, Sergey Yu. Smolentsev, & Eduard I. Semenov. (2020). Detection of tetracycline antibiotics in honey using high-performance liquid chromatography. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(1), 311-314. https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i1.1822