(1)
Kishanta Kumar Pradhan; Uma Shankar Mishra; Aurobindo Sahoo; Kanhu Charana Sahu; Debananda Mishra; Ranjit Dash. Method Development and Validation of Telmisartan in Bulk and Pharmaceuti-Cal Dosage Forms by UV Spectrophotometric Method. ijrps 2011, 2, 526-530.