(1)
Vladislav O. Soldatov; Tatyana N. Malorodova; Tatyana G. Pokrovskaya; Mikhail V. Pokrovskii; Tatyana I. Kulchenkova; Andrey O. Ksenofontov; Olga V. Filippova. Ultrasonic Dopplerography for the Evaluation of Endothelial Function in the Conduct of Pharmacological Vascular Samples in an Experiment. ijrps 2018, 9.