(1)
Gulnara G. Galyautdinova; Vladislav I. Egorov; Alexander M. Saifutdinov; Elvira R. Rakhmetova; Andrey V. Malanev; Damir V. Aleyev; Sergey Yu. Smolentsev; Eduard I. Semenov. Detection of Tetracycline Antibiotics in Honey Using High-Performance Liquid Chromatography. ijrps 2020, 11, 311-314.