(1)
Smila KH; Priyanka JD; Srinithya B; Sripriya N; Udaya Prakash NK. Studies on Phytochemistry and Bioefficacy of Cultivars of Piper Betle Linn. . ijrps 2014, 5, 94-98.