[1]
Gulnara G. Galyautdinova, Vladislav I. Egorov, Alexander M. Saifutdinov, Elvira R. Rakhmetova, Andrey V. Malanev, Damir V. Aleyev, Sergey Yu. Smolentsev and Eduard I. Semenov 2020. Detection of tetracycline antibiotics in honey using high-performance liquid chromatography. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 11, 1 (Jan. 2020), 311-314. DOI:https://doi.org/10.26452/ijrps.v11i1.1822.